Euro-tax Financial Zrt.

Fogalomtár

Behajtási folyamat: a Kezelő azon tevékenységét jelenti, amelyet annak érdekében folytat, hogy az ügyfél a tartozását és annak kamatait, valamint esetleges egyéb járulékait a Követeléstulajdonosnak megfizesse.

Együttműködési megállapodás: általános megbízási jogviszony, amelynek keretében Követeléstulajdonos behajtási, illetőleg egyéb folyamatok elvégzésére egyedi ügyekben megbízást ad.

Felek: kifejezés jelenti együttesen a Követeléstulajdonost, valamint Kezelőt.

Felszólító levél: jelenti a Kezelő által az ügyfélnek küldött olyan dokumentumot, amely tartalmazza a követelés azonosítására alkalmas adatokat, és annak megfizetésére szólít fel.

Követelés: kifejezés jelenti az ügyfél által ki nem egyenlített tartozás értékét, annak késedelmi kamatait, esetleges kötbérét és egyéb járulékait.

Nap, hét, hónap: jelentése naptári nap, hét, hónap kivéve, ha a szövegkörnyezet egyértelműen másra utal.

Rendezési javaslat: kifejezés, az Ügyfél által tett a Kezelő részére megküldött a tartozás rendezését szolgáló ajánlat.

Teljesítési segéd: kifejezés jelentése bármely személy, vagy szervezet, akivel vagy amellyel Kezelő a Követeléstulajdonos előzetes engedélye alapján a hivatkozott megállapodásban meghatározott feladatai teljesítése során és annak végrehajtása érdekében együttműködésre lép.

Ügyfél: kifejezés jelenti Követeléstulajdonos azon partnerét, aki a Követeléstulajdonos felszólítása után sem tett eleget a Követeléstulajdonossal szemben esedékes fizetési kötelezettségének, illetve nem egyenlítette ki tartozását.