Euro-tax Financial Zrt.

Fontos tudnivalók

 1. Képviseleti Jogosultság
  Az Euro-tax Financial Kft. pénzügyi közvetítőként a Követeléstulajdonos nevében és javára jár el, a Követeléstulajdonos érdekeit képviseli. Az Euro-tax Financial Kft. a lejárt tartozásokból eredő követelések érvényesítése érdekében szükséges nyilatkozatokat, felszólító leveleket, bizonylatokat, igazolásokat az Követeléstulajdonos nevében és javára aláírhatja, és a szükséges intézkedéseket megteheti.
 2. Díjazás
  Az Euro-tax Financial Kft. az általa nyújtott szolgáltatásokért – ide értve a részletfizetési megállapodás megkötését is – kizárólag a Követeléstulajdonostól/Megbízótól részesül/részesülhet díjazásban.
 3. Fogalomtár
  – Behajtási folyamat: a Kezelő azon tevékenységét jelenti, amelyet annak érdekében folytat, hogy az ügyfél a tartozását és annak kamatait, valamint esetleges egyéb járulékait a Követeléstulajdonosnak megfizesse.
  – Együttműködési megállapodás: általános megbízási jogviszony, amelynek keretében Követeléstulajdonos behajtási, illetőleg egyéb folyamatok elvégzésére egyedi ügyekben megbízást ad.
  – Felek: kifejezés jelenti együttesen a Követeléstulajdonost, valamint Kezelőt.
  – Felszólító levél: jelenti a Kezelő által az ügyfélnek küldött olyan dokumentumot, amely tartalmazza a követelés azonosítására alkalmas adatokat, és annak megfizetésére szólít fel.
  – Követelés: kifejezés jelenti az ügyfél által ki nem egyenlített tartozás értékét, annak késedelmi kamatait, esetleges kötbérét és egyéb járulékait.
  – Nap, hét, hónap: jelentése naptári nap, hét, hónap kivéve, ha a szövegkörnyezet egyértelműen másra utal.
  – Rendezési javaslat: kifejezés, az Ügyfél által tett a Kezelő részére megküldött a tartozás rendezését szolgáló ajánlat.
  – Teljesítési segéd: kifejezés jelentése bármely személy, vagy szervezet, akivel vagy amellyel Kezelő a Követeléstulajdonos előzetes engedélye alapján a hivatkozott megállapodásban meghatározott feladatai teljesítése során és annak végrehajtása érdekében együttműködésre lép.
  – Ügyfél: kifejezés jelenti Követeléstulajdonos azon partnerét, aki a Követeléstulajdonos felszólítása után sem tett eleget a Követeléstulajdonossal szemben esedékes fizetési kötelezettségének, illetve nem egyenlítette ki tartozását.
 4. Jogszabályok
  Tevékenységünk során gyakran alkalmazott jogszabályok.
  – Ptk. pl. net.jogtar.hu/ptk
  – Hpt.
  – Cstv.
  – Vht.
  – 14/1994. IM. Rendelet
  – 2014. évi XXXVIII. törvény
  – plusz ennek a másik 3 része